Privacy policy

Gebruikersvoorwaarden

Voor de toegang tot en het gebruik van de website van Rahal Food Trade (de ‘Onderneming’) gelden, naast de toepasselijke wet- en regelgeving, de hierna genoemde condities en bepalingen. Gebruik van deze website betekent dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en bepalingen.

Doel van de website

Alle informatie, met inbegrip van teksten, data, grafische voorstellingen, afbeeldingen, geluiden, video’s, logo’s, iconen of html-code (de content) die zich op de website rahalfoodtrade.com van de Onderneming bevinden, zijn eigendom van de Onderneming en worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor informatieve doeleinden

Links naar websites van derden

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door anderen dan de Onderneming worden geëxploiteerd. Deze hyperlinks zijn uitsluitend voor uw gemak aangebracht en impliceren niet dat de Onderneming de inhoud van de gelinkte sites goedkeurt of onderschrijft, zelfs al bevatten deze sites het logo van de Onderneming, aangezien de Onderneming geen zeggenschap heeft over de inhoud van dergelijke sites. Derhalve kan de Onderneming niet verantwoordelijk worden gesteld voor de content van gelinkte sites of de hyperlinks die zich daarop bevinden. Het aanbrengen van hyperlinks naar de website van de Onderneming is in beginsel toegestaan. Framing is echter verboden behoudens toestemming van de Onderneming.

Garantie en aansprakelijkheid

De content op de website van de Onderneming wordt verstrekt “AS IS” en zonder enige garantie, zulks voor zover toegestaan ingevolge toepasselijke wetgeving. Hoewel de Onderneming redelijkerwijs alles in het werk stelt om betrouwbare content via de website te verstrekken, garandeert de Onderneming niet dat deze website vrij is van onnauwkeurigheden, fouten en/of omissies, virussen, worms, Trojan horses en dergelijke of dat de content zich leent voor uw specifiek gebruik of up-to-date is. De Onderneming behoudt zich het recht voor de content op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. De Onderneming geeft geen enkele garantie voor enig resultaat verkregen door middel van het gebruik van enig onderdeel op deze website. U bent zelf -als enige- verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie.
De content op deze site vormt geen uitbreiding of aanpassing van de eventueel als gevolg van een contractuele relatie met de Onderneming op u van toepassing zijnde garantie.
De Onderneming is niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade of bijkomende schade, met inbegrip van doch niet beperkt tot winstderving of verlies van inkomsten, onderbreking van bedrijfsvoering en/of gegevensverlies als gevolg van of in verband met het gebruik van, het onvermogen tot gebruik van, of het als uitgangspunt gebruiken van de content op deze site of een gelinkte site.

Cookies

Op de website van de Onderneming wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’ om het Internetverkeer van gebruikers vast te leggen. Een cookie is een gegevenselement dat door een website naar uw browser kan worden gezonden, waarna dit door uw browser in uw systeem kan worden opgeslagen. Deze cookies dienen om u te helpen de gewenste informatie te vinden en uw bezoek aan de website af te stemmen op uw individuele voorkeuren. U kunt ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Het niet accepteren van cookies kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van de Onderneming.

Flash-player en Java-Scripts

Op de website van de Onderneming wordt gebruik gemaakt van Flash-player en diverse Java-Scripts. Beiden zijn noodzakelijk om bepaalde onderdelen van de website te gebruiken. U kunt ervoor kiezen deze onderdelen niet te accepteren door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat u geen toegang heeft tot sommige pagina’s van de website van de Onderneming.

Privacy

Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan de Onderneming, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Deze verzamelde persoonsgegevens worden alleen gebruikt om te kunnen vaststellen wie er bij u in de omgeving u van dienst kan zijn en hoe hij of zij met u in contact kan treden. Dergelijke informatie mag door de desbetreffende contactpersoon worden gebruikt overeenkomstig de plaatselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming maar zal niet worden geopenbaard aan derden, tenzij dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Gebruikers voorwaarden

De Onderneming behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden ingevolge welke deze website wordt aangeboden op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen zullen direct na het plaatsen op deze website van kracht zijn.